Laboratorio de análisis Echevarne

Estudis clínics

Estudis clínics

El Departament d’Estudis Clínics constitueix un ferm suport per a la indústria farmacèutica, mitjançant la seva tasca en la investigació, el desenvolupament i la innovació que aquesta indústria promou. Per fer-ho, ha incorporat els màxims estàndards de qualitat en la seva feina i ha assolit un alt grau de fiabilitat i eficàcia.

El Departament està format per tres unitats: Estudis clínics fase II-IV, bioanàlisi i farmacogenètica. La seva tasca comprèn gran part de les etapes del desenvolupament clínic d’un medicament. Entre els principals camps d’actuació, destaquen els assajos clínics multicèntrics, amb el suport del laboratori central. Altres àrees importants són la farmacogenòmica, que estudia els polimorfismes genètics, microsatèl·lits o models in vitro; i el bioanàlisi-farmacocinètica, que fa anàlisis quantitatives de fàrmacs i els seus metabòlits en matrius biològiques.
Tot això, amb una tecnologia d’avantguarda com la cromatografia de líquids acoblada a espectrometria de masses (LC-MS/MS), PCR en temps real qualitativa i quantitativa, i tot l’equipament tècnic i analític del laboratori central.

Consulti els seus resultats