Laboratorio de análisis Echevarne

Política de Protecció de Dades

 

Informació sobre Protecció de Dades (2a Capa)

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la lliure circulació d’aquests, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) i la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, la Direcció d’aquest Centre informa els pacients, usuaris i públic en general, dels següents aspectes:

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

LABORATORI ECHEVARNE SA, d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

 

Com pot contactar amb el responsable del tractament?

Pot contactar amb el RESPONSABLE presencialment a qualsevol dels seus centres, o per correu postal al seu domicili social situat en C / Provença, 312 baixos – 08037 Barcelona, ​​o per correu electrònic a info@laboratorioechevarne.com

 

Com pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades ( “DPD”) de l’Entitat?

Pot contactar amb el DPD de l’Entitat per correu electrònic a: dpo@laboratorioechevarne.com

 

Quines dades personals tractem i d’on procedeixen?

En ocasió de la seva relació amb nosaltres es poden tractar les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives, de contacte de pacients o representants del mateix (inclosos nom, cognoms, DNI, telèfon, email, signatura, imatge, targeta sanitària, número de la seguretat social o mutualitat);
 • Dades relatives a la salut, genètics o biomètrics, integrats en la seva Història Clínica;
 • Característiques personals, circumstàncies socials;
 • Dades transaccionals i financers (pagaments, ingressos, transferències, càrrecs, número de compte bancari)

Les dades poden provenir del propi interessat (pacient) o, si escau, del seu representant legal, centres sanitaris i / o de personal sanitari.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades personals poden ser tractats pels responsables del tractament amb les següents finalitats:

 1. Prestació d’assistència sanitària: les seves dades personals són tractats amb l’objecte de prestar l’assistència sanitària que necessiti, així com per gestionar adequadament els serveis sanitaris i d’administració del Laboratori necessaris per a aquesta, per exemple:
  • Recordar les seves cites.
  • Emetre justificants de la seva assistència al centre sanitari a favor de familiars o persones vinculades a vostè que ho sol·licitin, dins el marc permès per la normativa.
  • Atendre qualsevol comunicació amb el centre sanitari reportada pel pacient.
  • Gestionar qualsevol incidència o reclamació interposada per l’usuari i / o pacient.
  • Realitzar enquestes amb l’objectiu de conèixer la seva opinió sobre l’atenció rebuda i que seran utilitzades únicament per millorar i desenvolupar els nostres serveis assistencials i de gestió.
  • Programes de retenció i / o fidelització de clients, o altres anàlegs.
  • Gravació de trucades efectuades al servei d’Atenció al Client.
  • Gestionar la seva participació en els diferents sortejos o concursos organitzats per l’Entitat.
 1. Investigació científica: les seves dades poden ser tractades amb finalitats científiques, complint amb la normativa específica al respecte.
 2. Atenció de sol·licituds d’informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc .: en aquests casos es tractaran les seves dades amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, per qualsevol mitjà, incloses les comunicacions telefòniques i / o electròniques.
 3. Compliment d’obligacions legals: pot resultar necessari tractar les dades personals amb la finalitat de complir amb els requeriments legals que corresponguin. En concret, per complir amb la legislació en matèria de protecció de dades, tributària, sanitària, etc.
 4. Formalització i execució del contracte: les dades personals del pacient són tractats amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb el pacient.
 5. Videovigilància: determinats centres sanitaris disposen d’un sistema de videovigilància a través del qual es recapten imatges a temps real dels usuaris del centre. El tractament d’aquestes dades es dóna amb una finalitat exclusivament de seguretat i control d’accés a les instal·lacions.
 6. Enviament de comunicacions comercials: si consent explícitament, les seves dades podran ser utilitzades per l’enviament, per mitjans electrònics, dels butlletins als quals s’hagi subscrit.

 

Les dades recollides seran tractades per a les finalitats especificades i en cap cas de manera incompatible amb aquestes finalitats. Li recordem que el tractament amb fins d’investigació científica o estadístics no es consideren incompatibles amb la finalitat inicial.

En tot cas, tractem les seves dades per atendre’l sempre amb el mateix nivell de qualitat assistencial, independentment del canal que s’utilitzi per comunicar-se amb nosaltres (centre sanitari, pàgina web del centre, aplicacions mòbils ja sigui de forma presencial, telefònica o telemàtica).

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Finalitat Base per al Tractament
Prestació d’assistència sanitària Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part; tractament basat en el consentiment de l’interessat, per protegir interessos vitals del mateix i / o interessos legítims del responsable del tractament
Investigació científica Tractament necessari per a investigació científica
Atenció de sol·licituds Tractament basat en el consentiment de la persona interessada i / o interès legítim del responsable del tractament
Compliment d’obligacions legals Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Formalització i execució del contracte Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part
Videovigilància Tractament basat en l’interès legítim del responsable del tractament
Enviament de Comunicacions comercials Tractament basat en el consentiment de l’interessat
Participació en Concursos i Sortejos Tractament basat en el consentiment de l’interessat

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Amb caràcter general només es conservaran les seves dades durant el temps estrictament necessari per a la finalitat per la qual van ser recollides.

Les dades personals proporcionades, així com aquells derivats de l’assistència sanitària prestada es conservaran durant el temps adequat a cada cas (atenent a criteris mèdics i legals), i com a mínim, deu anys comptats des de la data d’alta de cada procés assistencial, llevat que la normativa autonòmica i / o especifica estableixi un termini mínim de conservació superior a l’indicat, en el cas s’atendrà al que disposa la normativa aplicable.

Superat l’esmentat període mínim, i havent finalitzat la relació assistencial i contractual, el responsable de mantenir les seves dades degudament bloquejades i pseudoanonimizados, durant el termini dels terminis corresponents a la prescripció legal.

Les dades personals tractades amb la finalitat d’investigació científica es conservaran sota un criteri de conservació per un període màxim de cinc anys des de la finalització de la investigació. Pel que fa a les dades tractades amb finalitats d’investigació científica les autoritats de control de les comunitats autònomes, podran, prèvia sol·licitud del responsable del tractament i conforme al procediment reglamentàriament restablert, acordar el manteniment íntegre de determinades dades, atesos els valors històrics, estadístics o científics d’acord amb la legislació que sigui aplicable a cada cas.

Les dades personals proporcionades amb la finalitat de gestionar qualsevol sol·licitud d’informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc., es conservaran durant el temps necessari per tramitar la sol·licitud, i en tot cas durant el temps establert legalment, així com durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Les dades tractades per al compliment d’obligacions legals es conservaran durant el temps establert en la legislació aplicable.

Les dades demanades per a la formalització i execució del contracte seran conservades durant el termini en què duri la relació contractual, així com durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, com a mínim cinc anys.

Les imatges captades a través dels sistemes de videovigilància s’han de conservar durant un termini màxim de 30 dies, llevat que el responsable del tractament tingués coneixement d’algun fet que pugui ser rellevant per a una actuació judicial posterior.

Les dades tractades per l’enviament de newsletters a les que s’hagi subscrit, seran conservats fins que l’usuari no revoqui el seu consentiment, es doni de baixa del butlletí i / o exerceix els drets d’oposició i / o supressió.

Les dades tractades per l’enviament de comunicacions comercials, seran conservats fins que l’interessat no revoqui el consentiment i / o exerceix els drets d’oposició i / o supressió.

 

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Per garantir una adequada prestació del servei, és necessari que determinats proveïdors de serveis i / o entitats del grup que tractin dades per compte del responsable i com a encarregats del tractament de les seves dades personals. Aquestes entitats poden ser, per exemple, prestadors de serveis mèdics, de diagnòstic, anàlisis clíniques, d’auditoria, de seguretat física, d’arxiu, emmagatzematge o digitalització d’informació, de destrucció de documentació, serveis d’assessoria jurídica, serveis informàtics, etc.

Les seves dades personals no seran comunicades a tercers excepte obligació legal, interès vital o previ consentiment de l’interessat, únicament en els supòsits i als destinataris que a continuació es detallen:

 1. Atès que l’Usuari pot disposar d’un contracte o pòlissa d’assegurança, de la qual sigui beneficiari, en virtut del qual sigui un tercer (per exemple, entitats asseguradores, mútues, administracions públiques, fins i tot les d’un tercer en el cas d’assegurances de responsabilitat civil) l’obligat al pagament dels serveis sanitaris procurats pel laboratori, sempre que així ho faci saber al pacient, podrem comunicar les seves dades a aquestes entitats, amb l’objecte de gestionar, validar, verificar i controlar el pagament dels serveis assistencials prestats.En el cas que l’Usuari tingui concertada una assegurança amb una entitat situada fora de l’Espai Econòmic Europeu, (des d’ara EEE) la legislació no ofereixi un nivell de protecció de dades equivalent al de la Unió Europea, podria resultar necessari realitzar una transferència internacional de dades, previ consentiment explícit del pacient després d’haver estat informat dels possibles riscos. L’informem que les transferències, només es produeixen amb l’objecte de col·laborar amb l’Usuari i facilitar el pagament dels serveis assistencials prestats; en definitiva, només tenen lloc aquestes transferències, per a la gestió i verificació el més àgil possible amb l’asseguradora, del pagament dels serveis en els casos en què l’Usuari tingui contractada una pòlissa d’assegurança amb una entitat situada fora de l’E.E.E.Si s’oposa a la comunicació de les seves dades, aquestes entitats podran refusar el pagament dels serveis assistencials rebuts, corresponent-li a vostè l’abonament dels mateixos, en no tenir aquestes entitats la possibilitat de verificar, comprovar, validar o controlar la correcta facturació per part del centre sanitari de cadascun dels seus processos assistencials.
 2. Igualment l’informem que les seves dades personals poden ser comunicades a proveïdors de material, i / o empreses que col·laboren en la recollida de mostres.
 3. Bancs o entitats financeres, amb la finalitat de gestionar el cobrament dels serveis prestats.
 4. Autoritats, administracions públiques, seguretat social i, si escau, jutges o tribunals, amb la finalitat de complir les obligacions legals aplicables.
 5. Els seus familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, si escau, amb la finalitat de donar compliment a la normativa laboral o de funcionaris públics en relació amb els permisos per malaltia de familiars.

Tota la informació que ens sigui facilitada serà tractada de forma confidencial i donant estricte compliment a les obligacions de seguretat necessàries per impedir l’accés per tercers no autoritzats.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè podrà exercir els drets d’accés; rectificació de les dades inexactes; sol·licitar la supressió, quan, entre d’altres motius les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits; en determinades circumstàncies també podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions; finalment, i per motius relacionats amb la seva situació particular, també pot exercir el dret d’oposició i la portabilitat de les seves dades. Així mateix, podrà revocar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per al tractament de les seves dades.

L’exercici dels drets, així com la revocació del consentiment per al tractament de les seves dades són gratuïts, excepte en els supòsits de l’art. 12.5 del Reglament (UE) 679/2016. Pot exercitar els seus drets de forma presencial davant el servei d’atenció al pacient del Laboratori que li presta assistència, mitjançant correu postal dirigit a “Servei d’Atenció al Pacient” C / Provença, 312 baixos – 08037 Barcelona (Barcelona). E-mail: info@laboratorioechevarne.com amb la referència “drets de protecció de dades”, aportant fotocòpia del seu DNI o document equivalent i indicant el dret que desitja exercitar.

L’informem de la possibilitat de presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, d’acord amb el procediment que correspongui segons el cas concret. (www.aepd.es)

 

 

Consulti els seus resultats