Laboratorio de análisis Echevarne

Medi Ambient

Medi Ambient

Aigües potables

 • Determinació potabilitat d’aigües segons RD 3/2023.
 • Control aixeta*.
 • Autocontrol*.
 • Autocontrol complet.
*Consultar els assaigs emparats per l'Acreditació

Aigües de piscina

 • Control fisicoquímic.
 • Control microbiològic.

Aigües residuals

 • DQO*.
 • DBO5*.
 • MES*.
 • pH*.
 • Nitrogen total*.
 • Fòsfor*.
 • Conductivitat / sals solubles*.
 • Metalls*.
 • Anions.
 • Olis i greixos.
 • Microtox (matèries inhibidores)*.
*Consultar els assaigs emparats per l'Acreditació

Aigües reutilitzades

 • Determinacions sol·licitades al Reial decret 1620/2007, sobre la reutilització de les aigües depurades.
 • Ous de nematodes.
 • E. coli.
 • Sòlids en suspensió.
 • Terbolesa.
 • Altres criteris / contaminants.

Llots de depuradores

Identificació d'algues, nematodes, protozous i paràsits

Torres de refrigeració

 • Control fisicoquímic en aigües.
 • Legionella spp. i Legionella pneumophila segons RD 487/2022*.
 • Legionella spp. i Legionella pneumophila PCR.
*Consultar els assaigs emparats per l'Acreditació

Higiene en arenes.
Sòls contaminats.

Qualitat ambiental a l'interior dels edificis

 • Contaminants químics.
 • Contaminants físics.
 • Contaminants biològics UNE 100012.

Consulti els seus resultats