Laboratorio de análisis Echevarne

Condicions d’ús i Política de privacitat APP

Aquests Termes i Condicions regulen la descàrrega, accés i utilització de l’APLICACIÓ mòbil LABORATORIO ECHEVARNE o LAB. ECHEVARNE (d’ara endavant, APP o  APLICACIÓ), que posa a la disposició LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. dels Usuaris amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis d’anàlisis clíniques. 

1. GENERAL 

En compliment de l’obligació d’informació general de l’article 10 de la Llei espanyola 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic l’informa que LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. amb NIF A08829848 i domicili en el Carrer Provença, 312 – baixos 08037 Barcelona (Barcelona) és el Responsable de l’APLICACIÓ. Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho a través del correu electrònic info@laboratorioechevarne.com 

L’accés a l’APLICACIÓ suposa que l’Usuari reconeix ha acceptat i consentit sense reserves totes i cadascuna de les disposicions incloses en tots els termes del present document. 

LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. es reserva el dret a modificar les presents Condicions d’Ús a fi d’adequar-les a la legislació vigent aplicable a cada moment, així com realitzar canvis i actualitzacions. Aquests eventuals canvis seran publicats a l’APLICACIÓ, i seran efectius des del moment de la seva publicació. En cas que no estigui d’acord amb les actualitzacions de les Condicions d’ús, podrà renunciar deixant d’utilitzar el Servei. 

L’accés i descàrrega de l’APLICACIÓ és gratuït, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari. 

En fer ús de l’APP, l’Usuari declara ser major de catorze anys. Així mateix, LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. es reserva el dret de sol·licitar documentació addicional a l’Usuari amb la finalitat d’acreditar que és major d’edat. LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. no recull informació de menors de 14 anys d’edat. Sota sospita que un usuari dels serveis sigui menor d’aquesta edat (catorze anys), i que ha falsejat les dades que es requereixen per al seu accés, LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. podrà denegar al referit Usuari l’accés als Serveis oferts. En tot cas, els pares i/o tutors legals de menors d’edat, hauran de vetllar pel compliment d’aquesta disposició, sent responsables dels actes dels menors.

2. RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ

2.1.- Recopilació d’informació tècnica:
L’APP recopila automàticament la següent informació sobre el dispositiu informàtic de l’Usuari: 

 • Identitat: 
  • Buscar comptes en el dispositiu, 
  • Ubicació aproximada (basada en xarxa) ubicació precisa (basada en xarxa i GPS) 
 • Uns altres: 
  • Administrar l’emmagatzematge de documents. 
  • Activitat d’interaccions per realitzar estudis estadístics de tendències i prescripció de productes. Activitat respecte leads rebuts, interaccions, estatus de sol·licituds, etc. per disposar d’estadístiques d’ús destinades a millorar les prestacions de l’APP. 
  • Rebre dades d’Internet. 
  • Accés complet a xarxa. 
  • Impedir que el dispositiu entri en mode de suspensió. 

Així mateix, l’Usuari podrà revocar en qualsevol moment de manera senzilla, el tractament que la realitza mitjançant la utilització de localització del dispositiu, impedint d’aquesta manera que l’APP tingui accés al tractament de les dades de la ubicació.

3. REQUISITS DEL SISTEMA I DISPONIBILITAT

Per a poder utilitzar l’APLICACIÓ Mòbil, l’Usuari ha de disposar d’un ordinador, telèfon o dispositiu mòbil compatible, amb connexió a internet i que compleixi les especificacions mínimes de programari descrites a continuació. 

Els requisits del programari són els següents: Dispositius operatius Android 4.2 i versions superiors; Dispositius Apple amb iOS 8.0 o posterior (informació pendent fins a finalització de l’APLICACIÓ) 

La versió del programari de l’APP pot sofrir actualitzacions periòdiques per a afegir compatibilitat amb noves funcions i serveis. 

LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. fara tots els esforços raonables per a què l’APLICACIÓ estigui disponible en tot moment. No obstant això, l’Usuari accepta que el lliurament de l’APLICACIÓ es realitzi a través d’internet i de xarxes mòbils i que, en conseqüència, la qualitat i disponibilitat de l’APLICACIÓ poden veure’s afectades per factors aliens al control responsable de l’APP. 

LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. no es fa responsable de la no disponibilitat de l’APLICACIÓ, de les dificultats o de la impossibilitat de descarregar o accedir al seu contingut, ni de cap altra falla en el sistema de comunicació que pogui provocar que l’APLICACIÓ no estigui disponible.

4. POLITICA DE PRIVACITAT
En general no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a l’accés i ús de l’APP, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s’hagi de realitzar aquesta subscripció o registre. 

LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. esta especialment sensibilitzats amb la protecció de les dades dels Usuaris que accedeixen a l’APP, garantint la seva intimitat i privacitat de tots els interessats d’acord amb les exigències legals estipulades en la legislació vigent. 

Quan l’Usuari crei un compte, LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. recull informació de caràcter personal, com el nom d’Usuari, adreça de correu electrònic, data de naixement, sexe, etc., així com qualsevol altra informació de caràcter personal o aquelles preferències que introdueixi en el Servei, a més de la foto de perfil. 

LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. també pot recaptar i generar automàticament informació d’altres àmbits d’ús, com ara metadades dels serveis, dades d’inici de sessió, informació sobre el dispositiu, adreces IP, dades de tercers i informació obtinguda a partir de cookies. 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 desembre mitjançant el present document LABORATORIO ECHEVARNE, S.A.com a Responsable del tractament informa que tractarà les dades facilitades per l’Usuari a través del formulari de l’APP amb la finalitat de: 

 • Gestionar l’alta com a Usuari registrat en l’APLICACIÓ amb l’objectiu de prestar i mantenir els seus serveis. 
 • Resoldre les qüestions i dubtes formulats per l’Usuari a través de l’APLICACIÓ mòbil. 
 • Remetre informació puntual sobre les ofertes de productes i serveis als Usuaris registrats. 
 • Contactar amb l’Usuari per a la participació en enquestes de qualitat amb la finalitat de millorar el servei. 
 • Comunicar-se amb l’Usuari per correu electrònic o en el marc dels assumptes relacionats amb el servei. 
 • Realitzar informes estadístics anònims respecte els hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada per l’Usuari a l’APP. 
 • Gestionar la transacció del pagament i enviament d’articles adquirits. 

 

Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament tret que l’interessat hagi revocat el seu consentiment. Posteriorment es conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per a impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques, amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva de les mateixes. 

Les dades de l’Usuari no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament amb els quals s’ha subscrit el corresponent contracte, d’acord amb els termes de la legislació vigent. 

Els nostres servidors estan situats a la Unió Europea, i amb caràcter general, contractem prestadors de serveis situats també dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis externs que requereixin la transmissió de dades personals fora la Unió Europea o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens assegurarem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades ​​mitjançant decisions d’adequació, clàusules tipus, normes corporatives vinculants, excepcions o qualsevol altre instrument aprovat per l’autoritat de control que ofereixi les garanties adequades per a la realització de la transferència internacional de dades. 

La base de legitimació per al tractament de les seves dades, i l’enviament d’informació comercial serà el consentiment que atorga l’Usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la clàusula informativa i de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. 

Quan recopilem dades d’ubicació exacta prèvia obtenció del seu consentiment, processem aquestes dades sobre la base del seu consentiment previ.  

És important que per a què puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’Usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està actualitzada i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació. 

Si l’Usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. garanteix que ha obtingut aquestes dades de manera lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç. 

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta APP, accepta el seu tractament i, com s’ha indicat en el punt 1, declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús de l’APP a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. per bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat. 

L’Usuari té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i sol·licitar la seva rectificació perquè que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per als quals van ser recollides. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament dels mateixos revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres Carrer Provença, 312 baixos – 08037 Barcelona (Barcelona). E-mail: info@laboratorioechevarne.com 

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpo@laboratorioechevarne.com 

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en www.aepd.es 

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades, visiti la política de protecció de dades

5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre l’APP són titularitat de LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. corresponent-li l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual i industrial sobre fotografies, logotips, i qualsevol altres símbols o continguts inclosos en l’APLICACIÓ han concedit les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció, distribució i posada a disposició del públic. 

L’Usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desencadellat, utilització de tècniques d’enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del desenvolupament constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. , obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades. 

Informació sobre enllaços
L’APP podria contenir a vegades enllaços a, i des de, llocs web de la nostra xarxa de socis, anunciants i afiliats (incloent-hi, però no limitant-hi, llocs web en els quals el servei és publicitat). Si vostè segueix un enllaç a qualsevol d’aquests llocs web, tingui en compte que aquests llocs web i qualsevol servei als quals pugui accedir a través dels mateixos tenen la seva pròpia política de privacitat i LABORATORIO ECHEVARNE S.A. no acceptarà cap responsabilitat respecte a les mateixes o sobre qualsevol dada personal que sigui obtinguda per aquests llocs web o serveis, com, per exemple, dades del contacte i ubicació. Revisi aquestes polítiques abans d’enviar qualsevol dada personal a aquests llocs web o usar els seus serveis.

6. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. es reserva el dret d’editar, actualitzar, modificar, suspendre, eliminar o finalitzar els serveis oferts per l’APLICACIÓ, incloent tot o part del seu contingut, sense necessitat de previ avís, així com de modificar la forma o tipus d’accés a aquests. 

Les possibles causes de modificació poden tenir lloc, per motius tals, com la seva adaptació a les possibles novetats legislatives i canvis en la mateixa Aplicació, així com a les quals es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. 

LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. no serà responsable de l’ús de l’APP per un menor d’edat, sent la descàrrega i ús de l’APP de l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari. 

La responsabilitat d’ús de l’APP correspon només a l’Usuari. Excepte el que s’estableix en aquests Termes i Condicions, LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. no és responsable de cap pèrdua o mal que es produeixi en relació amb la descàrrega o l’ús de l’APP, com ara els produïts a conseqüència d’errades, avaries o bloquejos en el funcionament de l’APP (per exemple, i sense caràcter limitatiu: error en les línies de comunicacions, defectes en el maquinari o programari de l’APLICACIÓ o fallades en la xarxa d’Internet). Igualment, LABORATORIO ECHEVARNE, S.A. tampoc serà responsable dels danys produïts a conseqüència d’un ús indegut o inadequat de l’APP per part de l’Usuari.

7. LEGISLACIÓ I FUR
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola. 

Última actualización: 28/07/2021

Consulti els seus resultats