Laboratorio de análisis Echevarne

Medi Ambient

Medi Ambient

Aigües potables

 • Determinació potabilitat d’aigües segons RD 140/2003 sobre qualitat de l’aigua de consum humà

Aigües de piscina segons normativa de les diferents comunitats autònomes

 • Control fisicoquímic
 • Control microbiològic

Aigües residuals

 • DQO, DBO5, MES, pH, nitrogen total, fòsfor, conductivitat / sals solubles, metalls, anions, olis i greixos, AOX, detergents, compostos orgànics volàtils i hidrocarburs, microtox (matèries inhibidores)

Control d’aigües depurades. Determinacions indicades al RD 1620/2007, sobre la reutilització de les aigües depurades

Aigües de reg

 • pH
 • Conductivitat
 • Cations
 • Anions
 • Metalls
 • Sòlids en suspensió
 • Matèria orgànica

Identificació d’algues, nematodes, protozous i paràsits

Torres de refrigeració

 

 • Control fisicoquímic en aigües
 • Legionella spp. i Legionella pneumophila segons RD 865/2003
 • Legionella spp. i Legionella pneumophila mitjançant PCR

Higiene en arenes

Llots de depuradores

Sòls contaminats

 

 • Qualitat ambiental a l’interior dels edificis
 • Contaminants químics
 • Contaminants físics
 • Contaminants biològics
 • UNE 100012

Consulti els seus resultats