Laboratorio de análisis Echevarne

Indústria Agroalimentària

Indústria Agroalimentària

Anàlisi d'aliments

Anàlisis microbiològiques

 • Microorganismes indicadors i índexs
 • Microorganismes alterants i patògens
 • Identificació de microorganismes
 • Detecció ràpida de microorganismes patògens per PCR
 • Determinació de vitamines per mètodes microbiològics
 • Parasitologia
 • Controls ambientals i de superfícies
 • Validació de procediments d’higienització
 • Valoració de desinfectants
 • Control de manipuladors
 • Control d’aigües potables

Anàlisis fisicoquímiques

 • Principis immediats (hidrats de carboni, greixos, proteïnes, cendres, humitat), vitamines, minerals, aminoàcids, fibra
 • Etiquetatge Nutricional Grup 1 (valor energètic, proteïna, hidrats de carboni, greixos) i Grup 2 (valor energètic, proteïna, hidrats de carboni, sucres, greixos, àcids grassos saturats, fibra, sodi) d’acord amb el Reial Decret 930/1992, pel qual s’aprova la norma d’etiquetatge sobre propietats nutritives dels productes alimentaris”
 • Determinació d’al·lèrgens
 • Micotoxines: aflatoxines, ocratoxina, DON, zearalenona, T-2, fumonisina
 • Nutrients funcionals
 • Olis i greixos: índex d’acidesa, índex de peròxids, índex de iode, índex K270, índex K232, àcids grassos omega, àcids grassos trans, esterols, compostos polars en olis
 • Additius alimentaris: conservants, antioxidants, colorants, edulcorants
 • Determinació qualitativa de transgènics en aliments (OMG o GMO)
 • Contaminants orgànics persistents: dioxines, bifenils policlorats, hidrocarburs aromàtics policíclics, altres contaminants orgànics
 • Residus de medicaments i antibiòtics
 • Bases nitrogenades volàtils
 • Altres residus tòxics: metalls (Hg, Pb, Cd, As, Sn, entre d’altres), dissolvents, plaguicides en productes alimentaris i aigües
 • Migracions dels materials en contacte amb els aliments
 • Determinació de partícules suspeses en l’aire
 • Anàlisis d’aigües potables, aigües de reg, aigües residuals i llots de depuradora

Anàlisi per imatge

 • Identificació de cossos estranys en productes (matèria orgànica i inorgànica)
 • Identificació d’insectes i altres artròpodes
 • Identificació d’excrements
 • Determinacions per anàlisi d’imatge assistida per ordinador (control de qualitat de matèria primera i producte acabat): recompte d’elements, anàlisi de formes, mides, superfícies, densitats, textures, periodicitat d’estructures, etc.; classificació i reconeixement automàtic d’estructures a partir de l’establiment de patrons; desenvolupament d’aplicacions per anàlisi d’imatge

Assajos tòxico-biològics

 • Toxicitat aguda (DL50)
 • Toxicitat anormal (Safety Test)
 • Assajos de tolerància local
 • Assajos d’irritació en mucoses (oral, rectal, vaginal...)

Consultoria i assessorament

 • Disseny i implantació de sistemes de gestió de la seguretat alimentària: APPCC i estàndards certificables (ISO 22000:2005, IFS, BRC, AIB i d’altres)
 • Disseny i implantació de plans de control: traçabilitat, gestió d’al·lèrgens, gestió de proveïdors, gestió del subministrament d’aigua, formació, neteja i desinfecció, infraestructura
 • Verificació de sistemes de gestió de seguretat alimentària: plans de mostratge, programes d’auditories
 • Legislació alimentària
 • Higiene alimentària: bones pràctiques de fabricació, disseny higiènic d’instal·lacions, etc.
 • Vida útil de productes alimentaris
 • Etiquetatge de productes alimentaris
 • Consultoria tècnica general
 • Consultoria en resultats analítics no conformes: accions correctores i/o preventives
 • Estudis nutricionals: composició i etiquetatge nutricional (nutrition facts), aliments i nutrients funcionals, estudis nutricionals personalitzats, disseny de dietes i dietoteràpia
 • Interlocució amb les autoritats sanitàries competents

Auditories

 • Auditories higienicosanitàries: Bones pràctiques de fabricació i instal·lacions
 • Disseny de llistats de verificació per al desenvolupament d’auditories higienicosanitàries
 • Auditories de sistemes de gestió de seguretat alimentària: APPCC i estàndards certificables
 • Auditories a proveïdors
 • Auditories de producte

Consulti els seus resultats